Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogutöö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 7-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).
(2) Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogu liikmeks kinnitatakse iga Järva vallaks ühinenud omavalitsusüksuse piirkonnast üks esindaja.
(3) Nõukogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks.
(4) Nõukogu pädevuses on:
1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
2) raamatukogu tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile ja vallavalitsusele;
3) raamatukogu eelarve taotluse läbivaatamine ja arvamuse avaldamine.
(5) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja sekretäri.
(6) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Nõukogu koosolekud protokollitakse.
(7) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.
(8) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

Järva Vallaraamatukogu nõukogu koosseis (al 09.09.2020):
Natalia Medvedeva
Janne Palu
Sirli Bull
Kaja Reinberg
Jaan Kabin
Ene Puhmaste
Tiina Oraste