Põhimäärus

Põhimäärusega saad tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/406122019001

Järva Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

1. Üldsätted
Järva Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri)
reguleerib raamatukogu, sh selle struktuuriüksuste teeninduse korraldust ning lugejate õigusi
ja kohustusi.
2. Raamatukogu teeninduse korraldus
2.1. Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule
teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu
põhiteenused on tasuta.
2.2. Raamatukogu eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükid, skaneerimine jms) on
tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kehtestab Järva Vallavalitsus (edaspidi
vallavalitsus)
2.3. Raamatukogus saab kasutada avalikuks kasutamiseks mõeldud lugejaarvutit.
2.4. Raamatukogu lahtioleku aja määrab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul, mis
on kooskõlastatud raamatukogu nõukoguga.
3. Lugejaks registreerimine
3.1. Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.
3.2. Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma käesoleva eeskirja
tingimusi ja kinnitab seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
3.3. Lugejaks registreeritakse ID-kaardi, passi, autojuhiloa, ajutise elamisloa või pildiga
õpilaspileti alusel (edaspidi isikut tõendav dokument). Lugejate andmebaasi kantakse
järgmised andmed:
3.3.1. ees- ja perekonnanimi;
3.3.2. isikukood;
3.3.3. elukoht (postiaadress);
3.3.4. telefoninumber;
3.3.5. elektronposti aadress;
3.3.6. õppeasutus.
3.4. Alla 18-aastased lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või seadusliku esindaja
nõusolekul kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ja lugeja andmebaasi kantakse ka
lapsevanema või seadusliku esindaja andmed.
3.5. Igal aastal esimesel külastusel registreeritakse lugeja ümber tema isikut tõendava
dokumendi alusel, kontrollitakse lugejaandmeid ning vajadusel tehakse andmetes parandused.
Lugejat, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ümber ei registreerita. Võlglased
registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.
3.6. Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja, kes ei ole raamatukogu teenust
kasutanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata
lugeja, tema vanema või seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist.
4. Teavikute laenutamine, pikendamine ja tagatised
4.1. Teavikuid laenutatakse nii kohapeal kui kodus kasutamiseks. Koju on õigus teavikud
laenutada registreeritud lugejatel.
4.2. Teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.
4.3. Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada lühemaid laenutusaegu. Jooksva kalendriaasta perioodilisi väljaandeid laenutatakse koju 7 kalendripäevaks.
4.4. Koju ei laenutata:
4.4.1. teatmeteoseid;
4.4.2. üldkeelesõnastikke, mis on raamatukogus ühes eksemplaris;
4.4.3. ajalehti ühe nädala jooksul arvates nende ilmumispäevast;
4.4.4. jooksva aasta ajakirjade viimaseid numbreid, v.a käsitööajakirjad.
4.5. Lugejal on võimalus koju laenutatud teavikute tagastustähtaega pikendada (sh telefoni, eposti või RIKSWEB teel) maksimaalselt neli korda, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.
4.6. Järva valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab vastava piirkonna struktuuriüksus nende soovil tasuta koduteeninduse.
4.7. Lugejale, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, teavikute tagastustähtaega ei pikendata ning uusi teavikuid ei laenutata.
4.8. Sisult või hinnalt väärtuslike teavikute koju laenutamise eest võib raamatukogu võtta tagatist 50% raamatu hinnast. Raamatu tagastamisel tagatisraha tagastatakse.
4.9. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul. Järva Vallaraamatukogu struktuuriüksustest raamatute tellimine on tasuta.
5. Lugeja kohustused ja õigused
5.1. Lugejal on õigus:
5.1.1. kasutada raamatukogu teenuseid, välja arvatud eeskirja punktis 5.3 nimetatud juhul;
5.1.2. soovi korral registreerida ennast teavikute laenutusjärjekorda. Järjekorra lugejani jõudmisest teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel, tellitud teavikuid hoitakse lugejale kolm päeva;
5.1.3. saada salasõna raamatukogu elektroonilisse kataloogi sisselogimiseks;
5.1.4. saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel;
5.1.5. teha suuliselt või kirjalikult infopäringuid ja saada sobivas vormis vastuseid;
5.1.6. kasutada lugejaarvutit;
5.1.7. teha ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korralduse kohta;
5.1.8. õigus tutvuda ja saada väljavõtet kõigist isikuandmetest, mis raamatukogul tema kohta on, sh muudest andmetest, mis on seotud tema laenutusajalooga.
5.1.9. õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist andmebaasist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu lugeja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.
5.2. Lugejal on kohustus:
5.2.1. tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga;
5.2.2. säilitada raamatukogus vaikust ja korda;
5.2.3. kasutada heaperemehelikult raamatukogu vara ja teavikuid;
5.2.4. teavitada raamatukogu andmebaasi kantud andmete muutumisest ja esitama uued andmed;
5.2.5. teavitada raamatukoguhoidjat rikutud teavikust;
5.2.6. tagastada teavikud laenutustähtaja jooksul ning olukorras, millises ta teaviku laenutas.
5.3. Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama raamatukogu antud tähtajaks sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu direktor võttes teaviku tasu määramise aluseks sisseostu hinna. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtpäevaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Otsuse teeb raamatukogu direktor ning vormistab selle kirjaliku haldusaktiga. Lugeja õiguste piiramise kohta tehakse vastav märge lugejate andmebaasi.
5.4. Alla 18-aastase isiku poolt tagastamata või rikutud teavikute eest vastutab lapsevanem või seaduslik esindaja.
6. Arvuti kasutaja kohustused
6.1. Lugejaarvuti kasutaja on kohustatud:
6.1.1. esitama enne iga kasutamist isikut tõendava dokumendi;
6.1.2. teatama raamatukogu töötajale tõrgetest arvuti või programmi töötamisel;
6.1.3. kasutusaja lõppedes sulgema kõik käivitatud programmid ja kustutama loodud failid;
6.1.4. hüvitama tahtlikult tekitatud materiaalse kahju.
6.2. Lugejaarvuti kasutajal on keelatud:
6.2.1. teha muudatusi arvuti seadistustes;
6.2.2. salvestada andmeid arvuti kõvakettale ja installeerida programme;
6.2.3. külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi;
6.2.4. arvutit taaskäivitada ja välja lülitada
6.3. Lugejaarvuti kasutamise kohustuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada lugejale arvuti kasutamise keeld kuni üheks kuuks.
7. Raamatukogu sisekord
7.1. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.
7.2. Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikku korda, sealhulgas eksida
üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu ning solvata oma käitumisega teisi inimesi.
7.3. Raamatukogus on keelatud söömine, joomine, suitsetamine ja magamine.
7.4. Raamatukogus ei teenindata joobe- ja narkotunnustega isikuid.