Raamatukogu teeninduse korraldus

 • Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.
 • Raamatukogu põhiteenused on tasuta
 • Raamatukogu eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükid, skanneerimine jms) on tasulise. Eriteenuste loetelu leitav rubriigist Tasulised teenused.
 • Raamatukogus saab kasutada avalikuks kasutamiseks mõeldud lugejaarvutit

Lugeja õigused ja kohustused

 • Lugejaks registreeritakse ID-kaardi, passi, autojuhiloa, ajutise elamisloa või pildiga õpilaspileti alusel (edaspidi isikut tõendav dokument).
 • Alla 18 aastased lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul.
 • Teavikuid laenutatakse nii kohapeal kui kodus kasutamiseks.
 • Teavikut koju laenutada on õigus vaid registreeritud lugejal. Teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.
 • Laenutusõigus vajab pikendamist kord aastas. Selle kohta saate informatsiooni raamatukoguhoidjalt.
 • Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks, suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada lühemaid aegu.
 • Viimase poole aasta perioodikat laenutatakse koju 7 päevaks.
 • Järva valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab vastava piirkonna struktuuriüksus nende soovil tasuta koduteeninduse.
 • Lugejale, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, teavikute tagastustähtaega ei pikendata ning uusi teavikuid ei laenutata.

Arvuti kasutaja kohustused

Lugejaarvuti kasutaja on kohustatud:

 • Esitama enne iga kasutamist isikut tõestava dokumendi.
 •  Teatama raamatukogu töötajale tõrgetest arvuti või programmi töötamisel.
 • Kasutusaja lõppedes sulgema kõik käivitatud programmid ja kustutama loodud failid.
 • Hüvitama tahtlikult tekitatud materiaalse kahju.

Lugejaarvuti kasutajal on keelatud:

 • Teha muudatusi arvuti seadistuses
 • Salvestada andmeid arvuti kõvakettale ja installeerida programme.
 • Lugejaarvuti kasutamise kohustuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada arvuti kasutamise keeld kuni üheks kuuks.

 

Raamatukogu sisekord

 • Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.
 • Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikku korda.